Villkor och föreskrifter

Fraktvillkor:

Alla varor levereras fritt fabrik.

 Dock kan man mot tillägg få varorna levererade och monterade på plats. 

Vissa av produkterna har fasta priser för detta andra kan man få offert på. 

Se villkor under respektive vara. Man kan även få varorna levererade via Schenker och montera själv. 

Fraktpriserna inom Sverige framgår vid utcheckningen vid köp. Är något osäkert eller om ni vill ha fraktpris till något annat land ring eller maila Niclas 070 237 10 40 /niclas@forskoleservice.se

Priser:

Alla priser är i Svenska kronor. Om ni vill ha priset i Euro eller någon annan valuta kontakta oss gärna!
 

Kommunala avtal

Många förskolor är idag uppbundna i kommunala avtal. Lagen om offentlig upphandling säger dock att vid årliga inköp,eller avtal som understiger 280000 kronor kan man handla direkt från en leverantör utan att annonsera om en offentlig upphandling. Om produkten hos leverantören är unik på marknaden kan även summan överstiga 280000. 
Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den eller de utvalda leverantörerna får lämna anbud i de fall den upphandlande myndigheten ber om det. Vid direktupphandling finns det inga lagbestämmelser om hur anbuden ska utformas. Anbuden kan alltså vara muntliga eller skriftliga.
 
 När får man direktupphandla? Det finns en fast beloppsgräns för när det är tillåtet att direktupphandla. Beloppsgränsen uppgår år 2016 till ca 280 000 kronor. Om värdet på avtalet understiger 280 000 kr är det tillåtet att direktupphandla. Om värdet överstiger beloppet kan det ändå finnas vissa undantag som gör en direktupphandling möjlig.
 För att kunna avgöra om en direktupphandling är tillåten måste man uppskatta om värdet av det som ska upphandlas kommer att understiga beloppsgränsen för direktupphandling, dvs. understiga ca 280 000 kronor. 
• När man beräknar värdet av ett avtal ska man beräkna det maximala belopp som kan komma att betalas under hela den tid avtalet kan gälla. Det innebär att exempelvis eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att utnyttjas.
• Värdet av avtalet ska beräknas exklusive moms.
 • Vid beräkningen av avtalsvärdet ska man inte bara se till värdet av det aktuella avtalet utan man måste också räkna in alla direktupphandlingar av samma slag som myndigheten har genomfört eller kommer att genomföra under räkenskapsåret. Man måste alltså även tänka på det kommande behovet.
 • En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar för att komma under beloppsgränsen för direktupphandling.
 • Den upphandlande myndigheten ansvarar för att de direktupphandlingar som genomförs inom myndighetens alla avdelningar inte överstiger beloppsgränsen för direktupphandling.
 
Även om ni har ett avtal idag med en leverantör på lek och förbrukningsmaterial kan det vara möjligt att handla från oss. De allra flesta avtal har ett villkor som gör det möjligt att köpa produkter från en annan leverantör i mindre omfattning. I de flesta upphandlingsavtal finns en klausul som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att under en viss begränsad tid prova liknande produkter från en annan leverantör. Det kan även finnas en klausul som ger möjlighet till kompleteringsköp. 
 
EN DIREKTUPPHANDLING FÅR GÖRAS I FLERA OLIKA SITUATIONER
 En direktupphandling får göras om:
* Kontraktets värde understiger den så kallade direktupphandlingsgränsen,
* Förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda i respektive lag, eller 
* Det finns synnerliga skäl. Dessa kan vara brådska som orskats av oförutsedda situtioner som upphandlande myndighet inte kunnat förutse eller råda över. 
*Om man annonserat förenklat förfarande och det inte inkommit några lämpliga anbud. 
*Om produkten av tekniska eller andra skäl endast finns hos en leverantör. 
 
Källa: Upphandlingsmyndigheten,Konkurensverket